UTBILDNING

Kurser &

UTBILDNINGAR

BEYOND VISUAL RANGE ACADEMY

SÄKERHET, KRIS OCH RISK

Vi utbildar dig och din organisation inom områdena säkerhetskultur, krishantering samt skydd mot inre och yttre hot. Våra kursledare är rutinerade utredare, ledare och analytiker med lång praktisk erfarenhet inom respektive kursämne.

Alla utbildare inom ämnet säkerhet har haft uppdrag inom Statens haverikommission, underrättelsetjänst och/eller säkerhetspolisen. Utbildningarna omfattar exempel från en stor mängd händelser och utredningar där utbildarna själva lett viktiga funktioner.

I kurserna som omfattar krisledning och mediakunskap har föreläsare och instruktörer egna ledningserfarenheter av större kriser på nationell nivå, och praktik som undersökande journalister respektive intervjuobjekt.

På området yttre hot och insiderverksamhet har föreläsarna erfarenhet från bl.a. kontraspionage, underrättelseanalys och affärsresearch.

Alla utbildningsområden kan anpassas till din organisations behov, och delar av samtliga kurser ges även som enskilda föreläsningar.

Bland våra kunder återfinns bland annat civila och militära aktörer inom flyg- och sjöfart, banker och försäkringsbolag, sjukvård och säkerhetsintensiv industri. Hör av dig för mer information!

För kursen om Luftkrigets utveckling, läs mer här.

Är du krigsplacerad?

Insiderverksamhet, spionage och påverkan

BVR erbjuder unika utbildningar inom området säkerhet mot yttre hot. Våra kurser och föreläsningar på detta område behandlar ett stadigt ökande hot i både offentlig sektor och näringsliv.

BVR:s kurs i säkerhetsskydd avseende insiderverksamhet, spionage och påverkan är lämplig som grundutbildning för t.ex. säkerhetschefer, ledningsgrupper, civilförsvarsansvariga och annan personal. Den lämpar sig mycket väl som utbildning för personal som är krigsplacerad inom offentlig, privat och militär verksamhet.

Kursen byggs upp runt fallbeskrivningar, både historiska och aktuella. Kursledare är Ulv Rohdin.

Läs mer här - och kontakta oss för mer information.

Uppfyller du din lagstadgade utredningsskyldighet?

Händelse- och orsaksanalys

Kursen lägger grunden till en egen utredarkompetens i din organisation, och tillför dessutom utredarens synvinkel i organisationens dagliga förbättringsarbete.

Välj mellan en kortare kurs i Händelse- och orsaksanalys (HOA), vår mer omfattande Grundläggande utredningskurs (GUK), eller en skräddarsydd utbildning anpassad för just din organisation och dina behov.

Kurserna är uppbyggda runt erfarenheter från ett stort antal olycksutredningar från bl.a. luftfart och sjöfart. Exempel och praktiska övningar anpassas efter din verksamhet.

Utbildningarna omfattar bl.a. uppträdande på olycksplats, teknisk utredning, operativ utredning, utredningsrisker, intervjuteknik och rapportskrivning. Den ger dig kunskap om metodiskt utredningsarbete och tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Läs mer om HOA här - och kontakta oss för mer info.

Är du en säker ledare?

Safety Management System, SMS

En unik utbildning i säkerhetsledning för en svensk kontext, anpassad för flygoperatörer, redare, industri och andra aktörer. Kursen ger kunskap om metodiskt säkerhetsarbete och säkerhetsledning samt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Hela kursen genomförs på svenska med specifika kopplingar till både militär och civil säkerhetsledning. Fokus ligger på sambandet mellan lönsamhet, effektivitet, säkerhet och kvalitet.

Kursen är uppbyggd enligt ICAO:s och EASA:s riktlinjer, och bygger på haverier och erfarenheter inom säkerhetskritiska områden som flyg- och oljeindustri. Den kan dock anpassas till en mängd olika områden, t.ex. sjukvården. Kursen har bl.a. genomförts hos både tillsyns- och utredningsmyndigheter, och erhållit mycket goda omdömen.

Kursen omfattar normalt tre dagars föreläsning och praktiska övningar, och leds av Sven E Hammarberg.

Läs mer här - och kontakta oss för mer information.

Är din organisation riskmedveten?

Säkerhetskultur

Säkerhet uppstår inte av misstag! Kursen visar hur du systematiskt förbättrar säkerheten i din organisation.

Kursen omfattar historik och exempel från säkerhetskritisk verksamhet, och erfarenheter från ett antal haveriutredningar främst inom flygområdet.

I samverkan med deltagarna appliceras erfarenheter och goda exempel på den egna organisationen. Organisationskulturen mäts och ligger till grund för förslag på utvecklingsområden.

Vilka hot och risker ser du som svårast att hantera? Olyckor och produktionsstillestånd - eller kanske påverkansoperationer, spionage och insiderverksamhet? Kursens fokus på inre och yttre hot balanseras efter överenskommelse med dig.

Kontakta oss för mer information om kursen Säkerhetskultur.

Hur leder du en organisation i kris?

Krisledning och mediakunskap

En utbildning i hur du kan minska effekterna av en katastrofal händelse, få ut ditt budskap genom att förstå hur media fungerar, och slutligen omvandla krisen till en erfarenhet.

Kursen ger dig bl.a. förståelse för hantering av krisens olika element, och behandlar ledningens agerande i en krissituation. I utbildningen ges deltagarna tid att resonera om ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter av kris, informationsflöde, planering och säkerhet.

Kursen byggs upp runt verkliga händelser, samt spelövningar inom deltagarnas egna verksamhetsområden. I kursen ingår praktisk träning inför kamera, med professionell handledning och personlig utvärdering.

I grunden är detta en kurs avsedd för en ledningsgrupp inklusive kommunikatörer. Kursen skräddarsys efter dina önskemål, och omfattar normalt en dag (lunch till lunch).

Kursledare: Agne Widholm. Kontakta oss för mer information.

KONTAKTA VÅRA UTBILDNINGSLEDARE: